Algemene voorwaarden Flexplay

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

 1. Opdrachtnemer: degene die de opdracht aanneemt, Allesflex, geregistreerd onder KvK nummer 69604258, mede handelend onder de naam Flexplay;
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die overeenkomst sluit met de Opdrachtnemer;
 3. Apparatuur: de VR brillen, controles, spellen en overige apparatuur (specificatie op overeenkomst), aangeboden voor verkoop en / of verhuur door Opdrachtnemer;
 4. Gehuurde apparatuur: apparatuur welke door Opdrachtnemer in het kader van een huurovereenkomst aan de Opdrachtgever wordt verhuurd;
 5. Transporteur: Het bedrijf dat het transport van de apparatuur verzorgt van Opdrachtnemer naar Opdrachtgever en vice versa.
 6. Huurovereenkomst: overeenkomst tussen Opdrachtnemer en haar Opdrachtgever tot huur/verhuur van apparatuur;
 7. Koopovereenkomst: overeenkomst tussen Opdrachtnemer en haar Opdrachtgever tot koop/verkoop van apparatuur;
 8. Aanverwante diensten: diensten, welke worden verricht door Opdrachtnemer, onder meer betreffende installatie van apparatuur, begeleiding activiteit, reparatie en/of onderhoud;
 9. Partijen: Opdrachtnemer en iedere Opdrachtgever waar zij een overeenkomst mee sluit.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook toekomstige aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten, betreffende de verkoop en verhuur van apparatuur en de levering van aanverwante diensten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor uitvoering waarvan door Opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.
 3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven. De schriftelijk overeengekomen afwijkingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling in acht zal worden genomen.
 5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen zullen automatisch van kracht worden op de dag dat de gewijzigde voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en op de website van Opdrachtnemer openbaar worden gemaakt. Alleen wanneer zij binnen de looptijd van een overeenkomst worden gewijzigd, worden zij tevens schriftelijk of elektronisch per e-mail op het bij de Opdrachtnemer en Opdrachtgever bekende e-mailadres ter kennis aan de Opdrachtgever gebracht en treden één kalendermaand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld.
 6. Indien de Opdrachtgever de wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst bij aangetekend schrijven gemotiveerd op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Opdrachtgever geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard.
 7. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing op met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 De overeenkomst en uitvoering

 1. Opdrachtnemer verplicht zich ertoe om de overeenkomst naar haar beste vermogen en overeenkomstig de bepalingen daarvan, uit te voeren
 2. Opdrachtnemer verlangt van Opdrachtgever dat hij klachten ten aanzien van apparatuur, op dezelfde dag nadat deze aan hem onder ogen is gekomen, meldt. Indien geen klachten worden geuit, geldt tussen beide partijen dat de apparatuur in perfecte staat verkeert en onbeschadigd is, behoudens waar het gaat om elementen die door Opdrachtgever na zorgvuldig onderzoek niet hadden kunnen worden ontdekt.
 3. Indien Opdrachtnemer de melding van Opdrachtgever gegrond acht, zal Opdrachtnemer uitsluitend de ondeugdelijke onderdelen van de apparatuur vervangen, zonder dat Opdrachtgever recht kan doen gelden op enige vergoeding van schade.
 4. Indien de Opdrachtnemer voor Opdrachtgever een opdracht komt uitvoeren op een door Opdrachtgever aangegeven locatie, verplicht Opdrachtgever zich ertoe er zorg voor te dragen dat de locatie waar Opdrachtnemer haar diensten verricht, voldoet aan de wettelijke vereisten, meer in het bijzonder aan vereisten die betrekking hebben op de veiligheid. Verder dient de ter beschikking gestelde locatie zodanig te zijn ingericht dat Opdrachtnemer haar apparatuur kan opstellen zonder genoodzaakt te zijn tot het verplaatsen van de in de weg staande zaken. In voorkomend geval dient deugdelijke kleedruimte aanwezig te zijn. De stroomtoevoer, waarvan de kosten voor Opdrachtgever zijn, dient in alle opzichten toereikend te zijn. Indien een krachtstroomvoorziening noodzakelijk is zal Opdrachtnemer dit tijdig aan Opdrachtgever mededelen. Hetzelfde geld indien bijzondere voorzieningen, zoals de aanwezigheid van dranghekken, noodzakelijk zijn.
 5. Opdrachtgever dient zich in het algemeen als een redelijke Opdrachtgever te gedragen en gevolg te geven aan redelijke aanwijzingen zijdens Opdrachtnemer.

Artikel 4 Samenwerking tussen partijen

 1. Partijen verplichten zich jegens elkaar tot een zodanige samenwerking dat de door Opdrachtnemer te leveren prestatie zonder hapering kan geschieden en leidt tot een uitvoering van de overeenkomst die in overeenstemming is met hetgeen tussen partijen is overeengekomen.
 2. Tussen partijen staat vast dat de inhoudelijk en artistieke kant van de door Opdrachtnemer te leveren diensten slechts door Opdrachtnemer wordt bepaald, behoudens voor het geval in dit verband duidelijk en schriftelijk vastgelegde afspraken zijn gemaakt.

Artikel 5 Levertijd

 1. De opgave van de levertijd geschiedt bij benadering. Opdrachtnemer is verplicht zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden, doch is zij niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding, die zij redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien. Zodanige overschrijding verplicht Opdrachtnemer niet tot enige vergoeding, noch geeft zij Opdrachtgever het recht de order te annuleren.
 2. Opdrachtnemer is eerst in verzuim nadat zij door Opdrachtgever bij aangetekend schrijven in gebreke is gesteld en dan eerst nadat haar een redelijke termijn tot nakoming is gegund.

Artikel 6 Risico en schadevergoeding

 1. Het risico van de te verhuren apparatuur alsmede van de zaak die door Opdrachtnemer in eigendom wordt overgedragen bij koop, is in ieder opzicht voor rekening van Opdrachtgever vanaf het moment dat de betreffende zaak door de Opdrachtgever wordt ontvangen tot aan, indien van toepassing, het moment dat de verhuurde apparatuur wordt overgedragen aan de Transporteur (in geval van verzending) of Opdrachtnemer (in geval dat de opdrachtgever zelf voor het transport zorgdraagt).
 2. Indien door Opdrachtnemer een evenement wordt georganiseerd is Opdrachtgever aansprakelijk voor
  – alle schade die aan de apparatuur ontstaat
  – vermissing van de verhuurde apparatuur,
  ook indien die schade/vermissing door het publiek wordt veroorzaakt, met uitzondering van de schade die wordt veroorzaakt door het personeel van Opdrachtnemer.
 3. Indien de verhuurde apparatuur in beschadigde toestand in het magazijn terugkeert en waarbij het risico ligt bij Opdrachtgever, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de bij derden te maken kosten van herstel verschuldigd, of ,indien Opdrachtnemer zelf tot herstel overgaat, de kosten op de voet van de tarieven die zij normaal gesproken aan derden in rekening zou brengen. Indien herstel niet mogelijk is, is Opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd op basis van vervanging van de oude verhuurde apparatuur door nieuwe apparatuur minus eventuele restwaarde.Opdrachtgever is ook schadevergoeding verschuldigd indien Opdrachtnemer het reclamerecht uitoefent.
 4. In voorkomend geval kunnen partijen ten aanzien van het in lid 1 bedoelde risico tegen betaling van een vergoeding aan Opdrachtnemer een beperkter risico overeenkomen. (gaan wij dit aanbieden?)
 5. Indien Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever toerekenbaar tekort is geschoten, resp. jegens hem onrechtmatig heeft gehandeld en uit dien hoofde vaststaat dat Opdrachtnemer schade moet betalen, wordt die schadevergoeding hiermede beperkt tot de hoogte van de met Opdrachtgever voor de betreffende verhuur en/of dienst en/of eigendomsoverdracht overeengekomen prijs.
 6. Indien Opdrachtgever de voorschriften die zijn neergelegd in artikel 3 niet heeft nageleefd vervalt het recht van Opdrachtgever om schade te vorderen.

Artikel 7 Bepalingen specifiek ten aanzien van huur

 1. Ingeval niet tijdig retournering zal Opdrachtnemer gerechtigd zijn de verschuldigde huurprijs voor elke overschrijdingsdag of gedeelte daarvan te verhogen.
 2. Opdrachtgever verplicht zich als goed huisvader over het ingehuurde te waken en er zorg voor te dragen dat alle ingehuurde apparatuur en goederen werkend, compleet van onderdelen goed functionerend- in oorspronkelijke staat- terug ingeleverd worden bij Opdrachtnemer.
 3. Het is Opdrachtgever verboden:
  – het gehuurde aan derden ten gebruike af te staan, het te bezwaren of te verhuren en evenmin om het te verkopen, of op andere wijze te vervreemden;
  – het gehuurde geheel of gedeeltelijk te demonteren, behalve als het gaat om uitwisseling van gebruikelijke accessoires;
  – enige reparatiehandeling aan het gehuurde uit te voeren;
  – het gehuurde bloot te stellen aan agressieve stoffen of aan weersinvloeden;
  – veranderingen aan het gehuurde aan te brengen, dan wel te beplakken, te beschilderen of anderszins te bewerken;
  -het gehuurde te laten opstellen en/of te bedienen door ondeskundigen;
  -het gehuurde zodanig te verbinden met andere zaken, dat het roerende karakter van het gehuurde verloren gaat.
 4. Vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van het gehuurde dient direct na ontdekking door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Opdrachtgever is in deze gevallen verplicht de overeengekomen huurprijs te betalen alsof het gehuurde niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of bezwaard is. Daarenboven heeft Opdrachtnemer het recht een schadevergoeding in rekening te brengen.
 5. Opdrachtgever dient zelf ook zorg te dragen voor een adequate verzekering tegen de gebruikelijke risico’s zoals schade ten gevolge van diefstal, brand, inbeslagname, vernietiging en/of beschadiging.
 6. Iedere vorm van garantie voor Opdrachtgever en aansprakelijkheid voor Opdrachtnemer komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of eigen onderhoud daaraan door Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie en aansprakelijkheid toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen.
 7. De door Opdrachtnemer geleverde zaken blijven te allen tijde eigendom van de Opdrachtnemer.
 8. Ingeval Opdrachtnemer in het kader van een Huurovereenkomst een borgsom ontvangt van Opdrachtgever staat het Opdrachtnemer vrij haar verplichting tot terugbetaling van de borgsom te verrekenen met al hetgeen Opdrachtnemer op enig tijdstip van Opdrachtgever te vorderen heeft, zonder dat de Opdrachtgever aanspraak kan maken op zodanige verrekening.
 9. Retournering van de borg zal plaatsvinden nadat Opdrachtgever het gehuurde in goede staat heeft geretourneerd en Opdrachtnemer niets meer van Opdrachtgever te vorderen heeft.

Artikel 8 Einde van de huur en verlenging

 1. De huur eindigt na afloop van de overeengekomen termijn. Indien Opdrachtgever niettemin het gehuurde ook na de overeengekomen termijn wil huren en Opdrachtnemer daarmee akkoord gaat geldt dit als een nieuwe huurovereenkomst. Deze kan eventueel aanpassingen op de oorspronkelijk overeengekomen bepalingen en huurprijzen bevatten. Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever vooraf op de hoogte van eventuele veranderingen. Opdrachtgever kan na kennisneming van eventuele veranderingen alsnog besluiten af te zien van verlenging van de huur.

Artikel 9 Teruggave van de apparatuur en klachten

 1. Bij teruggave van de apparatuur zal Opdrachtnemer deze controleren op compleetheid aan de hand van de Overeenkomst
 2. Indien bij retournering van de apparatuur gebreken worden geconstateerd, die niet het gevolg zijn van normaal gebruik of normale slijtage, zullen alle kosten voortvloeiend uit de noodzakelijke herstel- en/of reinigingswerkzaamheden alsmede vervanging, inclusief arbeidsloon en onderdelen, aan Opdrachtgever apart in rekening worden gebracht.
 3. Indien er bij ontvangst van de apparatuur delen ontbreken, zullen de kosten van vervanging van deze delen aan Opdrachtgever op basis van nieuwprijs in rekening worden gebracht.
 4. Opdrachtgever is eveneens ten volle aansprakelijk voor schade van Opdrachtnemer wegens tijdelijke onbruikbaarheid dan wel onverhuurbaarheid van de apparatuur.
 5. Ieder vorderingsrecht van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer betrekking hebbend op gebreken in de door Opdrachtnemer geleverde zaken, vervalt indien:
  – de gebreken niet binnen hiervoor gestelde termijn zoals in artikel 3 lid 2 genoemd en/of niet op de daar aangegeven wijze aan Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht;
  – het herstel betreft van gebreken die Opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst heeft aanvaard;
  – herstel van gebreken die het gevolg zijn van door of namens Opdrachtnemer aan de apparatuur aangebrachte wijzigingen of toevoegingen.
  – opdrachtgever geen/onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
  – indien de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage of als er veranderingen aan de geleverde zaken zijn aangebracht door derden.
  – opdrachtgever de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door Opdrachtnemer voorzien;
  |- de toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door Opdrachtgever wordt voortgezet;
 6. Opdrachtgever is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van Opdrachtgever.
 7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van Opdrachtgever.
 8. Als het alsnog nakomen van de overeengekomen overeenkomst niet meer mogelijk of zinvol is, is Opdrachtgever slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 14 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 10 Tarieven

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. Deze is alsdan nader gespecificeerd in de offerte.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn in Euro’s en inclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
 3. Kennelijke of overduidelijke fouten in de opgave van prijzen of tarieven kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Opdrachtnemer worden gecorrigeerd. Eventuele bijkomende (hernieuwings)kosten worden duidelijk aan Opdrachtgever medegedeeld.
 4. Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 5. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Opdrachtnemer:
 • alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet; dat de geldende prijzen en tarieven worden aangepast met inachtneming van een tussen partijen overeengekomen index of andere maatstaf;
 • indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden.

Artikel 11 Betaling en kosten

 1. De kosten voortvloeiend uit de huur- en/of koopovereenkomst moeten voorafgaand aan de levering voldaan worden. De betaling dient contant te geschieden bij zelf ophalen uit het depot bij Flexplay. Bij postverzending moeten de kosten vooraf overgemaakt worden naar de Opdrachtnemer.
 2. In het geval Opdrachtnemer een evenement verzorgt voor een rechtspersoon, dient 50% voorafgaand aan het evenement voldaan te zijn. Het resterende deel van 50% (met eventueel meer- en minder werk) moet binnen 14 dagen na de factuurdatum voldaan worden. Zodra de betaaltermijn verstrijkt, raakt Opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim, en wordt hij vanaf de vervaldatum over het verschuldigde een rente verschuldigd naar rato van 2% per maand tot de voldoening, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. Opdrachtgever kan nimmer enig recht op verrekening of opschorting jegens Opdrachtnemer hanteren. De plaats van betaling is het kantoor van Opdrachtnemer.
 3. Vrachtkosten voor het vervoer van de apparatuur van Opdrachtnemer naar Opdrachtgever en visa versa komen voor rekening van Opdrachtgever.
 4. Ten laste van Koper komen tevens alle (buiten)gerechtelijke kosten, van welke aard dan ook, die Verkoper als gevolg van de niet- of niet tijdige nakoming door Koper van diens (betalings)verplichtingen moet maken.
 5. In geval van niet- of niet tijdige nakoming van de (betalings)verplichtingen door Opdrachtgever is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering van diensten en/of producten op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgever de (betalings)verplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
 6. Opdrachtgever heeft niet het recht van verrekening, opschorting, ontbinding wegens tekortkoming en/of vernietiging, behoudens voor zover in deze algemene voorwaarden voorzien. Opdrachtnemer heeft het recht al hetgeen zij, al dan niet opeisbaar en/of al dan niet voorwaardelijk, van Opdrachtgever heeft te vorderen, te verrekenen.
 7. Indien in de financiële positie van Opdrachtgever na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, is Opdrachtnemer gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst/ te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 Annulering

 1. Opdrachtgever heeft het recht om een overeenkomst tot verhuur of het verrichten van diensten te annuleren. Indien huurder de huurovereenkomst annuleert gelden de volgende bepalingen:
  – t/m de 8e dag vóór aanvang van de huurperiode kan annulering kosteloos geschieden;
  – t/m de 4e dag voor aanvang van de huurperiode is Opdrachtgever 50% van huurprijs verschuldigd;
  – op of na de 3e dag vóór aanvang van de huurperiode is de volledige huurprijs verschuldigd.
 2. De onder 1 genoemde annuleringsbepalingen gelden alleen voor verhuurproducten. Bij annulering van (delen van) evenementen die door Opdrachtnemer worden verzorgd, zijn bijzondere bepalingen van toepassing welke u vooraf in de offerte van ons krijgt.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

 1. Indien Opdrachtnemer in het kader van enige overeenkomst aan de opdrachtgever de eigendom van enige zaak overdraagt, behoudt zij de eigendom van de op grond van zodanige overeenkomsten aan de opdrachtgever uitgeleverde en uit te leveren zaken totdat de opdrachtgever:
  – de prijs van al die zaken vermeerdert met de verschuldigde rente en kosten volledig heeft voldaan en
  – alle vorderingen heeft voldaan ter zake van werkzaamheden die Opdrachtnemer ten behoeven van hem verricht of zal verrichten in het kader van desbetreffende overeenkomst en
  – de vorderingen heeft voldaan die Opdrachtnemer op hem verkrijgt indien Opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van de hiervoor bedoelde verplichtingen.
 2. Opdrachtgever mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak op geen enkele wijze laten strekken tot zekerheid van andere vorderingen dan die van Opdrachtnemer. Indien een derde de zaak voor de Opdrachtgever onder zich heeft, is Opdrachtgever, indien hij jegens Opdrachtnemer tekort schiet, verplicht om de naam en het adres van die derde mede te delen en mag Opdrachtnemer aan die derde berichten dat deze de zaak voortaan voor Opdrachtnemer moet houden.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer en/of zijn ondergeschikten.
 2. Voor aanvaarde opdrachten heeft Opdrachtnemer een inspanningsverplichting.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de apparatuur die Opdrachtnemer bij het aangaan van de overeenkomst niet kende, en voorschade als gevolg van gebreken in de apparatuur die na het aangaan van de overeenkomst zijn ontstaan.
 5. Ook is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk bij onjuiste toepassing, montage of bediening van de door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken en indien Opdrachtgever de gegeven voorschriften niet (juist) opvolgt.
 6. In alle gevallen is Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer aansprakelijk ingeval van diefstal, verlies of verduistering van de apparatuur tijden de duur van de overeenkomst.
 7. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder indirecte schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 8. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, schade verband houdende met het gebruik van door cliënt aan leverancier voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door cliënt aan leverancier voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van leverancier wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.
 9. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij Opdrachtgever bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.
 10. Als Opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag en in ieder geval het bedrag van de door de assuradeur van Opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, met inbegrip van het eigen risico van Opdrachtnemer dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van Opdrachtnemer komt. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot de dienst(en) voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, met een maximum van het eigen risico krachtens de genoemde verzekeringsovereenkomst.
 11. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van aansprakelijkheid voor schade wanneer deze is veroorzaakt doordat er door Opdrachtgever zelf of derden veranderingen in of aan het door Opdrachtnemer opgeleverde product/dienst zijn aangebracht.
 12. Voor zover Opdrachtnemer bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Opdrachtnemer weinig of geen invloed kan uitoefenen is Opdrachtnemer op geen enkele manier aansprakelijk voor de fouten en/of tekortkomingen die deze derde(n) onverhoopt mocht(en) maken en de schade hieruit voortkomend, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Opdrachtnemer. Deze bepaling geldt niet wanneer er enige sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid vanuit Opdrachtnemer.
 13. Derden die in verband met de uitvoering van een overeenkomst worden ingeschakeld door Opdrachtnemer willen mogelijk hun aansprakelijkheid beperken. Alle verstrekte opdrachten tot overeenkomsten door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer houden tevens de bevoegdheid in die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de derde(n) te aanvaarden.

Artikel 15 Vrijwaringen

 1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen, gegevens of informatie, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ook voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door cliënt aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door leverancier geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.
 3. Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. Voor alle schade en kosten die het gevolg zijn van het niet virus- of defectvrij zijn van deze informatiedragers, elektronische bestanden of software, is Opdrachtgever aansprakelijk.
 4. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is, tenzij een en ander gevolg is van grove nalatigheid of opzet vanuit Opdrachtnemer.

Artikel 16 Vindplaats, toepasselijk recht en geschillen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn ter inzage gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en worden gepubliceerd op de website flexplay.nl.
 2. Op deze overeenkomst en alle daaruit vloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 3. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
 4. De partijen zullen hun geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst die met elkaar zijn gesloten, eerst zelf onderling proberen op te lossen en zich hiervoor tot het uiterste hebben ingespannen.
 5. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen, zal dat geschil worden beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter in het vestigingsgebied van Opdrachtnemer.